Obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

  Ing. Jiří Najman
  IČ: 41440056
  DIČ: CZ6204200068
  se sídlem: Masarykova 885, 252 63 Roztoky

  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v Živnostenském rejstříku od 13.06.2007. MěÚ Černošice, sp. zn.: OOZU/5219/2016/Vit, č. j.: OOZU/5219/2016/Vit/7.

  kontaktní údaje:
  email shop@kajakarshop.cz, skola@kajakarskaskola.cz
  telefon +420 608 003 461
  www.kajakarshop.cz, www.kajakarskaskola.cz

  Internetový obchod KajakarSHOP.cz neprovozuje kamennou prodejnu. Služby poskytujeme pouze on-line nebo v místě pořádání kajakářské školy.

  (dále jen „prodávající“)

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kajakarshop.cz. (dále je „internetový obchod“).

 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.
Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  • Česká republika: 
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 8326308001/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,
   • bezhotovostně platební kartou,
   • dobírkou v hotovosti při předávní zboží.
  • Zahraniční platby:
   • bezhotovostně platební kartou.

 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

 5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 8. Zboží je kupujícímu dodáno:
  • na adresu určenou kupujícím objednávce,
  • prostřednictvím výdejny zásilek dopravce na adresu výdejny, kterou kupující určil.

 9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
  • ode dne převzetí zboží,
  • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
  • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

 5. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  • výměnu za nové zboží,
  • opravu zboží,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • odstoupit od smlouvy.

 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
  • pokud má zboží podstatnou vadu,
  • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  • při větším počtu vad zboží.

 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

VIII.
Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX.
Kajakářská škola

 1. Účastník akce kajakářské školy:
  • Musí být starší 18 let (mladší účastníci výhradně v doprovodu rodičů nebo zodpovědného zástupce staršího 18 let).
  • Musí být dobrým plavcem.
  • Musí být v dobrém zdravotním stavu.
  • Nesmí během akce požívat alkoholické nápoje a nesmí být pod vlivem omamných prostředků (drog, léků apod.).
  • Je povinen mít své vybavení v perfektním stavu.
  • Je povinen se bezpodmínečně řídit pokyny lektorů a nevjíždět do míst, kam lektor vjezd zakázal.

 2. Povinné vybavení:
  • Účastník je vždy povinen používat kvalitní vodáckou helmu a kvalitní kajakářskou plovací vestu.
  • Účastník je vždy povinen používat i vybavení, které bylo na konkrétní akci vyhlášeno jako povinné.

 3. Doporučené vybavení:
  • pádlo a plastový kajak vybavený vaky proti potopení,
  • neoprenové kalhoty,
  • neoprenové boty,
  • vodácká bunda,
  • dle počasí funkční termoprádlo,
  • malý lodní pytel na doklady, svačinu apod.,
  • pití do lodě,
  • teplé oblečení na převlečení po dojezdu,
  • kvalitní vybavení na přenocování v přírodě (pokud je akce vícedenní).

 4. Bezpečnost:
  • Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí.
  • Kajakářská škola (prodávající) si vyhrazuje bezpodmínečné právo rozhodnout o nesplutí některého úseku řeky nebo místa. Může tak být rozhodnuto pro všechny účastníky či pouze pro jejich část.
  • Akce míří do těžko přístupných přírodních terénů, kde nemusí být vždy možné okamžité přivolání lékařské či jiné pomoci.
  • Jízda na kajaku je potenciálně nebezpečná sportovní aktivita s možným rizikem újmy na zdraví z vyčerpání, vlivem drsného klimatu, podchlazení či přehřátí, v důsledku táboření ve volné přírodě, při sjezdu řeky a při pohybu kolem řeky. Všechna tato rizika mohou mít i fatální následky.

 5. Zřeknutí se nároků:
  • Účastník akce si je vědom všech rizik vyplývajících z účasti na akci a v případě jakékoliv újmy na materiálu, zdraví či na životě se zříká jakýchkoliv nároků vůči kajakářské škole, organizátorovi Ing. Jiřímu Najmanovi, vedení akce, lektorům nebo ostatním členům akce.

 6. Účast na akci:
  • Účastník akce má právo kdykoliv akci opustit, není-li to v příkrém rozporu s jeho osobní bezpečností či s bezpečností ostatních členů akce.
  • Vedoucí akce kajakářské školy má právo kteréhokoliv účastníka vyloučit v průběhu akce (bez náhrady), pokud jeho chování přímo ohrožuje průběh akce či bezpečí ostatních účastníků.

 7. Přizpůsobení akce:
  • Akce může být přizpůsobena klimatickým podmínkám, vodním stavům a schopnostem účastníků.

 8. Přihláška:
  • Jedna přihláška je vždy pouze pro jednoho účastníka.
  • Každý účastník se mimo jiné identifikuje e-mailem, který není sdílen s dalším účastníkem akcí.
  • Závaznou přihláškou rozumíme objednávku, která byla doručena prostřednictvím objednávkového systému www.kajakarshop.cz a následně potvrzena připsáním platby pod shodným variabilním symbolem uvedeným v podkladech pro platbu.

 9. Rezervace:
  • Na základě připsané platby ve smyslu předchozího odstavce označeného jako „Přihláška“ provede organizátor závaznou rezervaci pro účastníka.
  • V případě, že platba bude připsána po zaplnění všech míst na akci, bude po dohodě vrácena v plné výši.

 10. Podpis obchodních podmínek – článek IX. Kajakářská škola:
  • Tato část obchodních podmínek bude každému účastníkovi před začátkem akce předložena k podpisu.
  • Podepsání čl. IX obchodních podmínek je nutnou podmínkou pro účast na akci.
  • Podpis bude realizován před započetím akce na místě startu.

 11. Storno podmínky (odstoupení od smlouvy):
  • Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že služba kajakářské školy byla splněna před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Při odstoupení od smlouvy kupujícím 60 dní a méně před začátkem konkrétní objednané a zaplacené akce, je celá platba použita na náklady prodávajícího spojené s takovým zrušení a vícenáklady s tímto zrušením spojené.
  • Při odstoupení od smlouvy kupujícím 61 dní a více před začátkem konkrétní objednané a zaplacené akce, bude prodávajícím vráceno 80 % platby kupujícího, 20 % platby si organizátor ponechá na úhradu nákladů spojených se zrušením účasti na akci.
  • Při odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího bude vráceno 100 % platby.
  • V případě, že nastane vyšší moc, dohodl se prodávající s kupujícím na zajištění obdobné akce v jiném místě nebo i v jiném termínu.

X.
Půjčovna vybavení

 1. Identifikace nájemce:
  • Nájemce (kupující) při osobním přebírání vybavení předloží svůj Občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.
  • Při přebírání zápůjčky u přepravní služby se identifikuje dle požadavků přepravní služby.

 2. Rezervace:
  • Po zadání je objednávka zpracována, a pokud je vybavení k dispozici, je schválena a objednané položky jsou závazně rezervovány. 
  • Zpráva o schválení je odeslána nájemci (kupujícímu) mailem spolu s pokyny k platbě.
  • Pokud není objednávka včas zaplacena, vyhrazuje si Ing. Jiří Najman právo rezervaci jednostranně zrušit.
  • Včasným zaplacením se rozumí připsání platby na účet Ing. Jiřího Najman v termínu splatnosti nebo minimálně 5 pracovních dní před termínem zápůjčky.
  • Platbou se rozumí cena zápůjčky materiálu + případná cena dopravy + cena sjednané kauce.

 3. Změny a rušení objednávek:
  • Zrušení a změna rezervace ze strany nájemce:
   • Rezervaci je nutno měnit a případně zrušit písemně mailem před odesláním zápůjčky na adresu nájemce.
  • Storno podmínky (odstoupení od smlouvy):
   • Při zrušení, nebo změně rezervace je nájemce povinen uhradit stornopoplatek:
    • Při stornu 5 a více pracovních dní před zápůjčkou 20% ceny zápůjčky.
    • Při stornu méně jak 5 pracovních dní před zápůjčkou 100% ceny zápůjčky + dopravné.
    • Při předčasném ukončení, nebo jiné změně v průběhu zápůjčky 100% ceny zápůjčky + dopravné.
  • Zrušení a změna rezervace ze strany půjčovny:
   • Půjčovna nenese odpovědnost za počasí a stav vody.
   • Při odstoupení od smlouvy ze strany půjčovny bude vráceno 100 % platby.

 4. Podmínky nájmu vybavení:
  • Převzetím zápůjčky nájemce přebírá do dočasného nájmu vybavení uvedené v potvrzené objednávce.
  • Při převzetí je nájemce povinen vybavení zkontrolovat a ještě ten samý den písemně informovat mailem Ing. Jiřího Najmana o závadě.
  • V případě osobního převzetí je povinen zápůjčku překontrolovat ještě před převzetím a vadný materiál nepřebírat.
  • Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu, ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Není oprávněn provádět na vybavení jakékoli úpravy a opravy bez výslovného souhlasu pronajímatele.
  • Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň). Nafukovací lodě je nutné na břehu, zejména na slunci ufukovat, aby nepraskly.)
  • Vybavení musí být vráceno čisté kompletní a nepoškozené. (Nafukovací lodě se při osobním převzetí předávají i přebírají nafouknuté.)
  • Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti, nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
  • Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
  • Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.
  • V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů, je nájemce povinen uhradit částku, která odpovídá aktuální prodejní ceně materiálu uvedené na www.kajakarshop.cz. Pokud uvedený materiál není na e-shopu aktuálně v prodeji, určí se cena dle podobného odpovídajícího zboží.
  • V případě pozdního vrácení, poškození, zničení či ztráty vybavení je přednostně použita kauce.
  • V případě, že kauce nepostačuje a nájemce není schopen na místě uhradit pokutu za pozdní vrácení, poškození, ztrátu, nebo zničení vybavení, je povinen na místě podepsat dohodu o uznání dluhu a částku poukázat převodem na účet Ing. Jiřího Najmana. s VS čísla objednávky a to do 14 dnů od podpisu této dohody.
  • V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
  • Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit prostřednictvím přepravní služby, kterou zajistí Ing. Jiří Najman nebo v sídle Ing. Jiřího Najmana v dohodnutém termínu.
  • V případě marného svozu je nájemce povinen uhradit náklady s tím spojené.
  • V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
  • Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
  • Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kajak plastový, packraft, nafukovací kanoe Yukon do WW 3.

 5. Odpovědnost za užívání zapůjčeného vybavení:
  • Nájemce používá vybavení na vlastní nebezpečí.
  • Pronajímatel nenese odpovědnost za škody a úrazy způsobené provozem plavidla či jiného zapůjčeného materiálu.

XI.
Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XII.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.09.2019

x